17 เมษายน 2553


........นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย อดีตเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รุ่น 4 สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2544 ทำงานให้โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

........ปี พ.ศ.2550จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันบรรจุเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม นอกจากเป็นอาจารย์ประจำสาขาคริสตศาสนศาสตร์แล้ว ยังเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึง ผู้จัดการสำนักพิมพ์อัลเลลูยาและผู้จัดการร้านแสงธรรมบุ๊คสโตร์ และเป็นวิทยากรต่างๆ ในเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์ด้วย Photoshop อยู่เรื่อยๆ น่าภูมิใจก้บศิษย์ของครูวรรธน์จริงๆ